Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Cheapassbikes.nl

Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden Koop en Lease. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Algemene Voorwaarden Cheapassbikes.nl – Koop

Definities

1 Cheapassbikes.nl: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65916441 handelend onder de naam Cheapassbikes.nl.

2 Website: de website van Cheapassbikes.nl, te raadplegen via www.cheapassbikes.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met Cheapassbikes.nl en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Cheapassbikes.nl en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Cheapassbikes.nl zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Cheapassbikes.nl slechts bindend, indien en voor zover deze door Cheapassbikes.nl uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
  3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

  1. Alle op de Website en in andere van Cheapassbikes.nl afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.

3 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Cheapassbikes.nl kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Cheapassbikes.nl afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

4 Cheapassbikes.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Cheapassbikes.nl en het voldoen aan de daarbij door Cheapassbikes.nl gestelde voorwaarden.

2 Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Cheapassbikes.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Cheapassbikes.nl het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 Cheapassbikes.nl kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Cheapassbikes.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Cheapassbikes.nl heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Cheapassbikes.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al het geen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cheapassbikes.nl daarvan in kennis te stellen, zodat Cheapassbikes.nl gepaste maatregelen kan nemen.

Uitvoering Overeenkomst

1 Zodra de bestelling door Cheapassbikes.nl is ontvangen, stuurt Cheapassbikes.nl de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 Cheapassbikes.nl is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.

3 De levertermijn bedraagt in beginsel 2 werkdagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van Cheapassbikes.nl.

4 Indien Cheapassbikes.nl de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 Cheapassbikes.nl raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 Cheapassbikes.nl is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Cheapassbikes.nl binnen 24 uur na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, te ontbinden. De termijn gaat in op het tijdstip van levering, of: als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: gaat de termijn op het tijdstip van levering. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

2 De kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant en bedragen 35 euro verzendkosten per rit. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere bezorg tarief, geeft Cheapassbikes.nl een raming van deze kosten.

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te sturen naar klantenservice@cheapassbikes.nl, of op andere ondubbelzinnige wijze aan Cheapassbikes.nl kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. Cheapassbikes.nl bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding.

6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Cheapassbikes.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. Tenzij Cheapassbikes.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag Cheapassbikes.nl wachten met terugbetalen tot Cheapassbikes.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

1 Klant dient betalingen aan Cheapassbikes.nl volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Cheapassbikes.nl is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 7 dagen ingaand op het moment dat de bezorg bevestiging is verstuurd aan Klant.

2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Cheapassbikes.nl is gewezen op de te late betaling en Cheapassbikes.nl de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Cheapassbikes.nl gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. Cheapassbikes.nl kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Garantie en conformiteit

1 Cheapassbikes.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Cheapassbikes.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 Een door Cheapassbikes.nl, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen 30 dagen, ingaande op het tijdstip van levering, Cheapassbikes.nl daarvan in kennis te stellen. Dit geld niet voor banden, verlichting en sloten. Hiervoor is een garantietermijn van 48 uur, ingaande op het tijdstip van levering.

4 Indien Cheapassbikes.nl de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cheapassbikes.nl, dan kan hij bij Cheapassbikes.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Cheapassbikes.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cheapassbikes.nl binnen 5 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Persoonsgegevens

1 Cheapassbikes.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cheapassbikes.nl gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Algemene Voorwaarden Cheapassbikes.nl – Lease

Definities

1 Cheapassbikes.nl: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 65916441 handelend onder de naam Cheapassbikes.nl.

2 Website: de website van Cheapassbikes.nl, te raadplegen via www.cheapassbikes.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

3 Leaser: Ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die klant is bij Cheapassbikes.nl

4 Abonnement: De overeenkomst tussen Cheapassbikes.nl en Leaser voor het gebruik van de Fiets alsmede voor andere overeenkomsten.

5 De door Cheapassbikes.nl beschikbaar gestelde fiets voor gebruik door Leaser.

6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Abonnement tussen Leaser en Cheapassbikes.nl
  2. Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Abonnement

1 Leaser krijgt tijdens de looptijd van zijn Abonnement de beschikking over een Fiets.

2 De Fiets wordt geleverd met één kettingslot en twee sleutels.

3 Bij inleveren Fiets horen beide sleutels aanwezig te zijn. Per kwijtgeraakte sleutel wordt er bij Klant € 15,= in rekening gebracht. De kosten voor het openknippen van het slot bij twee kwijtgeraakte sleutels bedragen € 35,=. Hier is een nieuw slot bij inbegrepen.

4 Het is niet toegestaan een kopie te maken van de fietssleutel.

Gebruik

1 Leaser maakt normaal gebruik van zijn Fiets.

2 Leaser is zelf verantwoordelijk voor een regelmatige checkup van de Fiets.

Looptijd Abonnement

1 De duur van het Abonnement is ten minste één maand.

2 Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd indien de fiets in bezit is van Leaser.

3 Het abonnement is per maand opzegbaar.

4 Het Abonnement wordt beëindigd indien Fiets en de sleutels weer in bezit zijn van Cheapassbikes.nl.

Diefstal of vermissing

1 Indien er sprake is van diefstal of vermissing van de Fiets dient Leaser dit binnen 24 uur te melden bij Cheapassbikes.nl. Hierna dient de Leaser binnen 5 werkdagen bewijs van aangifte voor te kunnen leggen aan Cheapassbikes.nl. Gebeurd dit niet dan brengt Cheapassbikes.nl een boetebedrag in rekening van € 150,=.

2 Indien de Leaser bewijs van aangifte van de fiets voor heeft gelegd aan Cheapassbikes.nl wordt een bedrag van € 65,= in rekening gebracht. Hierna krijgt de Leaser een nieuwe Fiets.

3 Indien Leaser zelf zijn Fiets terugvindt crediteert Cheapassbikes.nl het in rekening gebrachte bedrag.

4 Indien Cheapassbikes.nl zelf de Fiets terugvindt, wordt er geen bedrag gecrediteerd aan Leaser.

Schade

1 Schade aan de Fiets valt binnen de kosten van het Abonnement. Hier is schade of onderhoud aan de verlichting niet bij inbegrepen.

2 Indien Leaser schade heeft aan de Fiets kan Leaser contact opnemen en wordt de fiets kosteloos omgewisseld voor een nieuwe.

3 Indien er vermoeden is dat er schade is ontstaan door roekeloos rijgedrag behoudt Cheapassbikes.nl zich het recht om deze schade te verhalen op Leaser.

Betalingen

1 Leaser betaald bij aanvang van het Abonnement de kosten voor de eerste maand borg.

2 Leaser is zelf verantwoordelijk voor de maandelijkse betalingen via een automatische incasso. Hiervoor dient Leaser een machtiging af te geven en wordt er via SEPA een maandelijkse incasso uitgevoerd.

3 Wanneer de Abonnements- of overige kosten niet kunnen worden afgeschreven of onterecht worden gestorneerd, is Leaser van rechtswege in verzuim. Leaser ontvangt dan een aanmaning om het verschuldigde alsnog binnen veertien dagen te voldoen. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de termijn van veertien dagen is voldaan, kan Cheapassbikes.nl een incassobureau inschakelen. Alle extra administratiekosten en de buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van Leaser.

Aansprakelijkheid

1 Als Leaser een Fiets in gebruik neemt, wordt dit opgevat als bewijs dat deze goed functioneert en geen gebreken vertoont.

2 Bij twijfel door Leaser aan de veiligheid van de Fiets dient direct contact te worden opgenomen met Cheapassbikes.nl.

3 Het gebruik van de Fiets door Leaser is voor eigen risico van Leaser.

4 Cheapassbikes.nl is niet aansprakelijk voor enige door Leaser geleden schade als gevolg van het gebruik van de Fiets, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Cheapassbikes.nl.

5 Leaser is zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van eventuele gebreken aan de Fiets.

Wijzigingen

1 Deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan verandering. Leaser wordt per email op de hoogte gehouden van eventuele veranderingen. Cheapassbikes.nl stelt Leaser ten minste één maand van tevoren op de hoogte van eventuele wijzigingen.

2 Cheapassbikes.nl behoudt zich het recht voor de prijs voor het Abonnement te wijzigen. Deze wijzigingen worden minimaal twee maanden van tevoren aan Leaser medegedeeld.

Opzegging

1 Leaser heeft het recht het Abonnement per direct op te zeggen indien Cheapassbikes.nl zich herhaaldelijk of in ernstige mate de Algemene Voorwaarden niet heeft nagekomen.

2 Cheapassbikes.nl heeft het recht het Abonnement per direct op te zeggen in de volgende gevallen:

            2.1 Doorverkoop van de Fiets door Leaser aan derden.

            2.2 Verhuur of lease van Fiets door Leaser aan derden.

            2.3 Agressief gedrag van Leaser tegenover medewerkers van Cheapassbikes.nl.

            2.4 Onverantwoordelijk, roekeloos of oneigenlijk gebruik van de Fiets door Leaser.

3 Bij beëindiging van het leasecontract op een van bovenstaande gronden, behoudt Cheapassbikes.nl zich het recht voor om de nog te betalen termijnen onmiddellijk op te eisen van Leaser.

4 Bij opzegging van het Abonnement moet Leaser de fiets zelf terugbrengen naar Cheapassbikes.nl gevestigd in Maarssen. Cheapassbikes.nl kan in overleg de fiets ophalen maar hier worden kosten voor in rekening gebracht a € 25.

Klachtenprocedure

1 Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Cheapassbikes.nl, dan kan hij bij Cheapassbikes.nl telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

2 Cheapassbikes.nl geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 werkdagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Cheapassbikes.nl binnen 2 werkdagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

3 Klant kan ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform, te bereiken via https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Persoonsgegevens

1 Cheapassbikes.nl verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Cheapassbikes.nl gevestigd is.

3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Cheapassbikes.nl

Edisonstraat 101
3553 BP, Utrecht
Telefoon: +31 (0)6 18 52 19 94
Email: klantenservice@cheapassbikes.nl
KvK: 65916441
BTW: NL208402688B01

(Laatste wijzigingen doorgevoerd op 25-09-2019)

 

 

 

NederlandsEnglishFrançaisPolski